ویزای اجازه کار موقت

مراحل دریافت پذیرش ویزای کار به طور خلاصه عبارتند از:
۱) دریافت کتبی دعوت به کار و استخدام از سوی یک کارفرمای کانادایی. برای کارفرمای کانادایی به کارگماری فردی از ملیت خارجی بدون مجوز معتبر کار امری غیرقانونی است.
۲) دریافت تائیدیه از اداره منابع و توسعه انسانی کانادا HRSDC
۳) درخواست و دریافت ویزا از اداره مهاجرت کانادا (سفارت های کانادا)
ویزای کار اجازه کار و زندگی موقت در کانادا است و به معنی گرفتن اقامت دائم کانادا نیست اما امکان تقاضا برای اقامت دائم از داخل خاک کانادا امکان پذیر است.


چاپ   ایمیل