زمان انتظار بررسی پرونده هاي مهاجرت

آيا بدنبال پاسخ از سوي وزارت مهاجرت كانادا cic هستيد كه واقعاً زمان انتظار بررسي پرونده هاي مهاجرت به كانادا حداقل چه مدت مي باشد؟

لينك زير پاسخ سؤال شما ميباشد.

http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.asp


چاپ   ایمیل