جستجوي شغل در كانادا

هيچگاه جستجوي كار در كانادا زود نيست!
يافتن كار مناسب در كانادا چه متقاضي مهاجرت به كانادا باشيد و تقاضاي شما در حال بررسي باشد و چه حتي از آن دسته افرادي باشيد كه به مهاجرت به كانادا فكر مي كنيد.
برخي از مزاياي بدست آوردن كار در كانادا job offer: كسب نمره اضافي در پرونده مهاجرت ، شانس بدست آوردن مهاجرت از طريق تخصص ، فارغ از ليست هاي شغلي كه هر سال دولت فدرال آن ها را اعلام مي كند ، سرعت دادن به بررسي پرونده تقاضاي مهاجرت شما و شانس تبديل پيشنهاد كاري شما از كارفرماي كانادايي به ويزاي كار حتي در زماني كه پرونده تقاضاي مهاجرت شما در حال بررسي است.
به قول كانادايي ها يافتن كار،غذا روي ميزتان و سقفي بر سرتان است.
از طريق لينك هاي رايگان زير به منبع بزرگي از اطلاعات كار و كاريابي دولتي و خصوصي دركانادا دسترسي مي يابيد.
موفق باشيد.

https://www.canada.ca/en/services/jobs
https://www.monster.ca/jobs/search


چاپ   ایمیل