فرم ارزیابی دانشجویی

اولین گام برای مهاجرت تکمیل فرم ارزشیابی است . پس از ارسال فرم ؛ کارشناسان ما در کوتاهترین مدت با شما تماس میگیرند.

اطلاعات پیرامون متقاضی اصلی

نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست

اطلاعات تحصیلی

لیست مدارج تحصیلی: (لطفاً از جدیدترین شروع کنید و به عقب بروید)

نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست

در صورتی که پاسخ شما مثبت می باشد، نمره اکتسابی شما چند بوده است؟

نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست
Invalid Input
نادرست
نادرست
نادرست
نادرست